Włączenie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków

Niekiedy małżonkowie dorabiają się większego majątku już po zawarciu małżeństwa. Zdarza się jednak, że jeden z małżonków posiadał istotny składnik majątku jeszcze przez zawarciem małżeństwa i chciałby następnie włączyć go do majątku wspólnego małżonków.

Prawa majątkowe małżonków rządzą się pewnymi ogólnymi zasadami. Do momentu zawarcia małżeństwa wszystko, czego jesteśmy właścicielami stanowi nasz majątek osobisty. Od momentu zawarcia małżeństwa wszystko, co zostało po jego zawarciu nabyte, staje się składową tak zwanej wspólności majątkowej małżeńskiej, inaczej zwanej wspólnością ustawową. Jest to majątek wspólny małżonków, czyli przedmioty nabyte przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich.

Do majątku wspólnego nie należą elementy wskazane w ustawie z 25.02.1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Są one składową majątku osobistego każdego z małżonków. Są to na przykład przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Wspólność majątkową małżeńską można zmienić na inny rodzaj wspólności majątkowej – wedle woli małżonków. Do tego potrzebne jest zawarcie jednej z majątkowych umów małżeńskich. Inne niż wspólność ustawowa ustroje majątkowe małżeńskie to: rozszerzona wspólność majątkowa, ograniczona wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Dla włączenia nieruchomości, która na przykład przed zawarciem małżeństwa stanowiła własność jednego z małżonków, należy zawrzeć umowę małżeńską, która rozszerza wspólność majątkową małżeńską. Umowa ta włącza majątek, który został nabyty przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego do majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie powinni zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Koszt jest stały i wyniesie 400 zł oraz opłata sądowa i koszt wypisów notarialnych.

Inną możliwością jest zawarcie umowy darowizny pomiędzy małżonkami. Małżonek, który jest właścicielem nieruchomości daruje w takiej umowie nieruchomość ze swojego majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków. Wysokość taksy notarialnej jest zależna od wartości nieruchomości. Do wynagrodzenia notariusza trzeba doliczyć opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz wypisy aktów notarialnych.